Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

מילון מונחים

הינה רשימה של מושגים שעשויים לסייע לך, כאשר אתה קורא אודות בעלות על בית:

לוח סילוקין: לוח הסילוקין כולל את התאריכים והסכומים שיש להחזיר כדי לשלם את המשכנתא שלך.

הוצאות סגירת רכישה: הכסף שאתה משלם בעת סגירת העיסקה. סכום זה כולל את התשלום להעברת הבעלות, עלויות הביטוח, הוצאות טיפול הבנק ברכישה, והוצאות העברה אחרות.

דמי קדימה (מקדמה): אחוז מסכום הקנייה, המשתנה בהתאם להסכם בין הקונה המוכר והאנשים המייצגים אותם. המקדמה באה להראות את הרצינות שלך ביחס לקנייה.

הון עצמי: ההפרש שבין ערך הבית שבבעלותך, לבין הסכום שאותו אתה חייב בגין הרכישה.

עיקול: ההליך החוקי בו נלקח ממך הבית שבבעלותך, מאחר ולא עמדת בתשלום המשכנתא.

ריבית: התעריף שגובה המלווה עבור הכסף שלווית. סכום הריבית מתווסף לסכום הכסף שלווית.

מלווה: האדם או המוסד הפיננסי (לרוב בנק) שנותן את ההלוואה.

ערך השוק: הערך הנוכחי של דבר מה, על פי הכלכלה.

משכנתא: ההלוואה שאתה לוקח כדי לרכוש או לממן מחדש בית. בכל חודש אתה מחזיר חלק מההלוואה כולל ריבית.

קרן: הסכום שנותר לך להחזר המשכנתא. זהו סכום ההחזר החודשי שלך, לא כולל ריבית.

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation