Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

Languages

במדור זה

מילון מונחים בתחום ההשכלה

הינה רשימת מושגים, שעשויים לסייע לך כשאתה קורא על השכלה:

נכסים: רכוש בבעלותך, אותו תוכל למכור כדי לקבל כסף

מוטב: האדם שלזכותו נזקף סכום הכסף מפעולה כלשהי

סוכן השקעות: אדם המורשה לקנות ולמכור מניות עבור אחרים בשוק המניות. סוכן יכול למכור גם עסקאות כלכליות אחרות, כגון תעודות ביטוח.

אפוטרופוס: אדם בוגר, שלוקח אחריות על קטין (ילד מתחת לגיל 18)

נתמך: אדם הנעזר בהוריו, או באפוטרופוס אחר

בורסה: מקום בו נסחרות מניות

סיוע כספי: כסף המסייע לך לממן השכלה

ריבית: התעריף אותו אתה משלם כאשר אתה לווה כסף

מועד הפירעון: הזמן שבו הכסף שלך מוחזר אליך, על ידי הארגון (חברה, בנק) שהלווה אותו ממך

שיעור התשואה: סכום הכסף שאתה מרוויח במשך תקופה מסוימת

השכלה גבוהה: לימודים המתרחשים לאחר תקופת התיכון, לרוב באוניברסיטאות, מכללות או בתי ספר מקצועיים.

הוצאות מוכרות לניכוי במס: הוצאות המנוכות מהסכום הכללי אותו אתה חייב במס.

שכר לימוד: הכסף שאתה משלם לבית ספר, אוניברסיטה או כל מוסד לימודי אחר.

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation