Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

מסלולים נבחרים בהלוואות משכנתא

משכנתא בריבית קבועה
מסלול משכנתא בו הקרן והריבית צמודים למדד. הריבית נקבעת בעת לקיחת המשכנתא ואינה משתנה אולם יש להדגיש כי שינויי המדד יכולים להשפיע באופן מהותי על ההלוואה. 

משכנתא בריבית משתנה
מסלול בו הקרן צמודה למדד, והריבית משתנה בכל פרק זמן הנקבע במועד נטילת המשכנתא. הריבית צריכה להיקבע כמרווח מנתון חיצוני ידוע המשמש כעוגן (למשל הריבית הממוצעת המפורסמת על ידי בנק ישראל). מסלול זה כדאי בעיקר בתקופות בהן הלווה צופה שהריבית תרד בעתיד. 

משכנתא צמודת פריים
במסלול זה, הריבית נקבעת לפי שיעור ריבית הפריים הנקבע ע"י בנק ישראל בניכוי אחוז מרווח קבוע הנקבע על ידי הבנק. מסלול זה הנו שקלי ואינו צמוד למדד המחירים לצרכן. כדאיות השימוש במסלול זה היא כאשר הריביות בשוק נמוכות והלווה אינו מעוניין בהצמדה למדד. 
 
משכנתא צמודת דולר / אירו
במסלול זה הקרן והריבית  צמודות לשער הדולר או האירו, שעור הריבית צמוד לריבית הליבור הנקבעת בחו"ל, בתוספת אחוז מרווח קבוע הנקבע על ידי הבנק. עדכון ריבית הליבור מתבצע כל תקופה (שלושה חודשים,חצי שנה או שנה)בהתאם למסלולי עדכון הליבור השונים הקיימים בבנקים. משכנתא זו כדאית, כאשר ללווה קיימת הכנסה צמודה לדולר/אירו כגון משכורת מחו"ל או שכר דירה.

מרבית הבנקים מאפשרים ואף ממליצים לקחת משכנתאות המשלבות כמה מסלולים שונים, במטרה לסייע ללווה לפזר את הסיכון שהוא לוקח בהעדפת מסלול אחד על פני השני.

5
ממוצע 5 (2 votes)
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation