Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

במדור זה

מבנה הלוואת המשכנתא

מבנה הלוואת המשכנתא מורכב משלושה גורמים:

 • שיעור גובה ההון העצמי
  הבנקים בישראל אינם מממנים 100% מסכום הרכישה, בדרך כלל ידרשו הבנקים השתתפות בהיקף של 35%-25% משווי הנכס הנרכש.
  מהו הסכום העומד לרשותך כרגע? במזומן, בתוכניות חיסכון, קרנות נאמנות, קופות גמל נזילות, עזרה מקרובי משפחה וכו'.
  מהן ההכנסות הצפויות שלך בעתיד? עלייה צפוייה במשכורת, תוכניות חיסכון לא נזילות, קרנות השתלמות, ירושות וכו'.  יש לקחת בחשבון כמובן גם אפשרות להקטנת מקורות הכנסה בעתיד ועלייה בהוצאות החודשיות, עקב הרחבת המשפחה למשל.
 • סכום החזר חודשי
  הסכום אותו אתה מתחייב להחזיר בכל חודש על מנת לפרוע את החוב שלך לגוף המלווה.
 • מספר התשלומים ומשך החזר תשלומי המשכנתא
  לאיזו תקופה תפרוס את תשלומי המשכנתא.

  שינוי של אחד מהגורמים האלו ישפיע על שאר מרכיבי ההלוואה, לדוגמא - במידה ותגדיל את סכום ההון העצמי שלך, תוכל להקטין את סכום ההחזר החודשי או לקצר את משך ההלוואה.
   
0
No votes yet
Your rating: בלי
»
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation