Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

כוורת הידע בישראל שנה מיקום

תעודת זהות

תעודת זהות הינה מסמך רשמי, המכיל פרטים אישיים על האדם שנושא אותה כגון: שם מלא, תאריך לידה, שמות ההורים, תמונה מזהה וכן מספר תעודת הזהות. בנוסף לתעודה עצמה, מצורף ספח, ובו רשומים פרטים כגון: כתובת, מצב אישי, ופרטים על בן הזוג וילדים עם ישנם. את תעודת הזהות מנפיקה הלשכה לרישום אוכלוסין. לרשימת הלשכות ברחבי הארץ

במדינת ישראל, חייב כל תושב היושב דרך קבע במעמד חוקי שהגיע לגיל 16, להנפיק תעודת זהות. על מנת להנפיק את תעודת הזהות הראשונה שלך, עקוב אחר ההנחיות בפורטל השרותים והמידע הממשלתי.

בחלק מבתי הספר פועל פרויקט תעודת זהות ראשונה במסגרתו תוכלו להגיש בקשה לתעודת זהות ראשונה דרך בית הספר, בלי להגיע ללשכת מינהל האוכלוסין. פנו להנהלת בית הספר לבירור אם בית הספר משתתף בפרויקט.

מדינת ישראל היא מהמדינות בהם חייב אדם שמלאו לו 16, לשאת עימו את תעודת הזהות שלו. במידה שתעודת הזהות נגנבה, או הושחתה, או במקרים בהם יש לעדכן את הפרטים הרשומים בספח המצורף לתעודת הזהות, יש לפעול בהקדם על מנת להסדיר את העניין. תוכל לקבל הנחיות מפורטות לכל אחד מהמקרים באתר הבא. 

0
No votes yet
Your rating: בלי
© זכויות יוצרים 2001 - 2017 One Global Economy Corporation